Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie dodane w dniu 14.12.2017r.

Informacja o wynikach przetargu

Informacja dodana 05.12.2017r.

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Zał. nr 1a – szczegółowa wycena ofertowa

Oświadczenia Wykonawców:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/zal.-nr-2-oswiadczenie-o-braku-wykluczenia-z-postepowania.pdf

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/zal.-nr-3-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.pdf

Zał. nr 4 – projekt umowy

zał. nr A – opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr A.1 – wykaz budynków i powierzchni

Zał. nr B – opis przedmiotu zamówienia

 

 

Skip to content