Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini, ogłasza I przetarg nieograniczony    w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Rynek 18 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność biurowo–usługową o powierzchni użytkowej 14,40m2.

Lokal użytkowy składa się z 1 pomieszczenia z możliwością korzystania ze wspólnego sanitariatu oraz WC. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania.

Lokal posiada świadectwo energetyczne.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.313.2021 z dnia 27.10.2021r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu użytkowego w wysokości 19,20 zł/m2 (słownie: dziewiętnaście złotych 20/100) za 1 m² powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.
  2. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu.
  3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 1.100,00zł (tysiąc sto złotych 00/100) należy dokonać w terminie do dnia 21.06.2024r. na  konto MZN Sp. z o. o.  Bank Spółdzielczy  wChrzanowie Nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które to zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.
  5. Przetarg odbędzie się w dniu  21.06.2024r. o godz. 1145 w administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Rynek 18 w Trzebini, parter pok. nr 3.
  6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu użytkowego Najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o.. Przekazanie lokalu użytkowego nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.07.2024r..
  7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, Rynek 18 pok. nr 3 (parter) w godz. 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych wolnych lokali użytkowych i garaży, dostępną na naszej stronie internetowej.

Załaczniki:

Skip to content