OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

            Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego w budynku Os. Gaj 10 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową z  wyłączeniem  działalności  uciążliwej  dla  ludności o powierzchni użytkowej  15,89 m2, który  składa  się  z  1  pomieszczenia, korytarza  i  WC.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.377.2015 z dnia 12.2015  ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu  lokalu w wysokości 8,02 zł /m2 (słownie: osiem złotych  02/100 ) za 1 m2 powierzchni plus podatek VAT 23%.
  1. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z  użytkowaniem lokalu użytkowego.
  1. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty Wpłatę wadium w wysokości 500,00 zł ( pięćset złotych 00 / 100 ) należy  dokonać w terminie do  dnia  29.07.2016  na  konto MZN  Sp. z o. o.  Bank  Spółdzielczy  w  Chrzanowie  Nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001  lub gotówką w kasie  spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  1. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu  brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy  najmu lokalu  użytkowego.
  1. Przetarg odbędzie  się  w  dniu    29.07.2016  o godz. 10.00 w Sali  Narad  Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  ul.  Matejki 1.
  1. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu  lokalu użytkowego najemcy  przez  administratora  –  MZN Sp. z o. o. Termin przekazania lokalu  nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 31.08.2016 r.
  1. Przed  przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy  najmu  lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  ul. Matejki 1  w  godz. od 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod numerem : 032 6122 353  w. 43 Dział Administracji.

  1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Trzebinia,  dnia  14.07.2016

Zobacz pełną treść ogłoszenia i umowy:

I przetarg nieograniczony – lokal użytkowy os. Gaj 10

Wzór umowy

 

 

 

Skip to content