OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Kościuszki 50 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność biurowo -usługową:

parterlok. nr 4 o pow. 31,33 m2 wadium 1 150,00 zł; nr 9 pow. 16,10 m2 wadium 590,00 zł; nr 10  pow. 20,20 m2 wadium 730,00 zł;

I piętrolok. nr 27 pow. 15,64 m2 wadium 580,00 zł;

Poddaszelok. nr 3 pow. 30,20 m2 wadium 1 100,00 zł, nr 5 pow. 18,80 m2 wadium 700,00 zł, nr 6 pow. 10,20 m2 wadium 380,00 zł, nr 7 pow. 17,00 m2 wadium 620,00 zł, nr 10 pow. 20,60 m2 wadium 750,00 zł, nr 11 pow. 75,90 m2 wadium 2 720,00 zł.

Powyższe lokale wyposażone są w instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

Istnieje możliwość wynajęcia każdego lokalu oddzielnie

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.278.2019 z dnia 28.08.2019  ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu  najmu  lokalu w wysokości 9,60 zł /m2 (słownie: dziewięć złotych 60/100) za 1 m2 powierzchni użytkowej plus podatek VAT 23%.
  1. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z  użytkowaniem lokalu .
  1. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej w zależności od lokalu.  Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do  dnia 04.06.2020r. na  konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  Bank  Spółdzielczy  w  Chrzanowie  Nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001  lub gotówką w kasie  spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  1. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu  brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy  najmu lokalu  użytkowego.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2020r. o godz. 08.30 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
  1. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu  lokalu użytkowego najemcy  przez  administratora  –  MZN Sp. z o. o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu.
  1. Przed  przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy  najmu  lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  ul. Rynek 18  w  godz. od 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod numerem : 32 6122 504.

  1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Trzebinia,  dnia  20.05.2020r.

Skip to content