Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości basenu krytego wraz  z trybunami,  saunarium, siłowni i zaplecza socjalno-biurowego Krytej Pływalni Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288,1086 z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie – unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Odpowiedzi na pytania 30.10.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi z dnia 28.10.2020r. cz.2

Odpowiedzi z dnia 28.10.2020r. cz.1

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.10.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1,2,3,4

Skip to content