OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem pomieszczeń biurowych usytuowanych na II piętrze budynku Rynek 18 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność usługową:

 • a/ pokój o powierzchni użytkowej  20,82 m2,
 • b/ pokój o powierzchni użytkowej  18,20 m2,
 • c/ pokój o powierzchni użytkowej  12,50 m2,
 • d/ pokój o powierzchni użytkowej  25,68 m2.

Pomieszczenia wyposażone są w instalacje: elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

Istnieje możliwość wynajęcia każdego pomieszczenia oddzielnie.

 1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.377.2015 z dnia 10.12.2015  ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu  najmu  lokalu w wysokości 15,36 zł /m2 (słownie: piętnaście zł 36/100 za 1 m2 ) powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.
 1. Stawka określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z  użytkowaniem lokalu.
 1. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości kolejno:
  • a/ 1.180,00 zł (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt zł 00/100),
  • b/ 1.050,00 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt zł 00/100),
  • c/ 710,00 zł (siedemset dziesięć zł 00/100),
  • d/ 1.460,00 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt zł 00/100),

należy  dokonać w terminie do  dnia 18.05.2017r. na  konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  Bank  Spółdzielczy  w  Chrzanowie  Nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001  lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

 1. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu  brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18.05.2017 o godz. 14.00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
 1. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu użytkowego najemcy przez administratora – MZN Sp. z o. o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu.
 1. Przed  przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. Trzebinia, Rynek 18 w godz. od 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod numerem: 32 6122 504.

 1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Trzebinia, dnia  27.04.2017r.

Skip to content