OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokali użytkowych w budynku Plac Targowy 19 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność biurową, handlowo-usługową:

  • lokal nr 19/1 – powierzchnia 11,95 m2, wadium 470,00 zł;
  • lokal nr 19/2 – powierzchnia 11,86 m2, wadium 470,00 zł.

Powyższe lokale składają się z jednego pomieszczenia i wyposażone są w instalacje elektryczną, możliwość korzystania z punktu sanitarnego z WC znajdującym się w budynku.

Istnieje możliwość wynajęcia każdego lokalu oddzielnie lub łącznie jako całość o łącznej powierzchni użytkowej 23,81 m2.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.278.2019 z dnia 28.08.2019  ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu  najmu  lokalu w wysokości 10,00 zł/m2 (słownie: dziesięć zł 00/100) za 1 m2 powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.
  2. Stawka czynszu określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z  użytkowaniem lokalu.
  1. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium w wysokości podanej wyżej. Wpłatę należy dokonać w terminie do  dnia  16.12.2020r.  na  konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  Bank  Spółdzielczy  w  Chrzanowie  Nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001  lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  1. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu  brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2020 o godz. 09.00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
  1. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu użytkowego najemcy przez administratora – MZN Sp. z o. o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu. Przekazanie lokalu nastąpi nie wcześniej niż od dnia 02.01.2021r.
  1. Przed  przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. Trzebinia, ul. Rynek 18 pok. nr 3 (parter)  w godz. od 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod numerem: 32 6122  504.

  1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Trzebinia, dnia  07.12.2020r.

Zobacz pełną treść ogłoszenia i umowy:

Ogłoszenie o przetargu

Wzór umowy

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Skip to content