Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości basenu krytego wraz  z trybunami,  saunarium, siłowni, sali fitness i zaplecza socjalno-biurowego Krytej Pływalni Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja dodana 04.12.2017r.

Unieważnienie postępowania

Informacja dodana 30.11.2017r.

Protokół z otwarcia ofert

Informacja dodana w dniu 27.11.2017r.

Wyjaśnienie do treści SIWZ

Wyjaśnienie do treści SIWZ

Informacja dodana 22.11.2017r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/ogloszenie-o-zamowieniu-2.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/siwz-1.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik A

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/opis-przedmiotu-zamowienia-zal.-a.pdf

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/oferta-zal.nr-1.pdf

Oświadczenia:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/wykluczenie-zal.-nr-2.pdf

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/warunki-zal.-nr-3.pdf

Wzór umowy:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/wzor-umowy.pdf

Skip to content