Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini ogłasza II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ulicy Kościuszki 50 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność biurowo – usługową.

Lokale użytkowe do wynajęcia:

poddasze: nr 2 pow. 27,00m2 wadium 1.100,00zł, nr 3 pow. 30,20m2 wadium 1200,00zł,
 nr 5 pow. 18,80m2
wadium 750,00zł;  nr 11 pow. 75,90m2 wadium 2.800,00zł.

Powyższe lokale użytkowe wyposażone są w instalacje: elektryczną i centralnego ogrzewania.

Istnieje możliwość wynajęcia każdego lokalu oddzielnie.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.313.2021 z dnia 27.10.2021r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu w wysokości 9,60 zł/m2 (słownie: dziewięć złotych zł 60/100) za 1 m²˛ powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.
  • Stawka czynszu określona w ust.1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu.
  • Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium w wysokości podanej powyżej. Wpłaty należy dokonać w terminie do dnia 25.04.2022 r. na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  • Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które to zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.

Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2022 r. o godz. 830 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
  • Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu .
  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, Rynek 18 w godz. 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

  • Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych wolnych lokali użytkowych, dostępną na naszej stronie internetowej.

Załączniki:

Zobacz wzór umowy najmu.

Dodane w dn. 12.05:

Zobacz protokół z przetargu

Skip to content