Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych”  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach przetargu

Informacja z otwarcia ofert

Załączniki

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Skip to content