Miejski zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla 3 Punktów Poboru Energii na potrzeby eksploatacji obiektów użytkowych o łącznym planowanym zapotrzebowaniu 860, 297 MWh zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach przetargu

Protokół z otwarcia ofert w dniu 27.11.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia:

SIWZ

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ:

Formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SIWZ

Oświadczenia:

Oświadczenie – Zał nr 2 do SIWZ

Oświadczenie – Zał nr 3 do SIWZ

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej:

Umowa sprzedaży energii elektrycznej – wzór

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 20.11.2017r.:

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/wyjasnienie-tresci-siwz.pdf

Wyjaśnienie nr 2 do treści SIWZ z dnia 22.11.2017r.

https://mzn-trzebinia.pl/wp-content/uploads/2017/11/wyjasnienie-nr-2-tresci-siwz.pdf

Skip to content