Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini gminnych budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288,1086 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach

Informacja z otwarcia ofert

Nowy formularz ofertowy

Informacja o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki edytowalne

Skip to content