Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości basenu krytego wraz  z trybunami,  saunarium, siłowni i zaplecza socjalno-biurowego Krytej Pływalni Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki:

Zał. nr 4 – wzór umowy

Zał. nr 3 – spełnienie warunków

Zał. nr 2 – wykluczenie

Zał. nr 1 – oferta

 

 

 

Skip to content