„Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej” dla budynku Krytej Pływalni, zlokalizowanej przy ul. Rafineryjnej 10a w Trzebini, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.”

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1-5

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

 

Skip to content