Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Matejki 1 w Trzebini o powierzchni użytkowej 86,55 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, składa się z jednej hali i pomieszczenia pomocniczego wyposażonego w instalację c.o. Oddzielne u niezależne wejście od strony północnej. Lokal nie posiada świadectwa energetycznego. Świadectwo energetyczne zostanie dostarczone w terminie późniejszym.

  1. Na podstawie Uchwały nr 18/2022 Zarządu Spółki Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. z dnia 03.10.2022 r ustala się stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu w wysokości 12,58 zł netto / m2 (dwanaście złotych 58/100).
  2. Stawka czynszu określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu użytkowego.
  3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset zł 00/100) należy dokonać w terminie do dnia 15.06.2023 r. na konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.
  5. Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2023 r. o godz. 9:00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
  6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu użytkowego Najemcy przez administratora MZN Sp. z o. o.
  7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o., ul. Matejki 1 w godz. od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem: 0 32 6122 353 wew. 43.

  1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych wolnych lokali użytkowych i garaży dostępną na naszej stronie internetowej.

Załącznik:

AKTUALIZACJA Z DN. 15.06
.Protokół z rozstrzygnięcia.pdf

Skip to content