Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini ogłasza zapytanie ofertowe na usługę dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice), składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Piłsudskiego w Trzebini oraz obiektu sportowego obejmującego boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościuszki 33 w Trzebini w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., 32–540 Trzebinia, ul. Matejki 1

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice), składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego w Trzebini oraz obiektu sportowego obejmującego boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościuszki 33 w Trzebini.

III. Zakres usługi:

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na prewencyjnym dozorowaniu obiektów poprzez ich patrolowanie nie mniej niż dwa razy na dobę, z czego raz w porze nocnej oraz na zgłoszoną interwencję przez opiekuna nieruchomości lub pracownika spółki oraz

1) przeciwdziałaniu próbom kradzieży i niszczenia mienia;

2) zatrzymywaniu sprawców przestępstw i przekazywaniu ich policji;

3) zapewnieniu przestrzegania porządku publicznego;

4) zabezpieczeniu obiektu do czasu przyjazdu policji, właściciela lub wskazanej przez niego osoby (w przypadku dewastacji);

5) meldowaniu o wszelkich nieprawidłowościach mających miejsce na terenie dozorowanego terenu osobie wskazanej przez Zleceniodawcę;

6) obsługa deszczomierza wraz z rejestracją danych na składowisku odpadów przy ulicy Piłsudskiego w Trzebini nie mniej niż raz dziennie  pomiędzy godz. 8.00, a 16.00;

7) egzekwowanie zakazu wstępu na teren składowiska odpadów osobom nieupoważnionym.

2. Zleceniobiorca realizuje usługę poprzez swoją grupę interwencyjną działającą całodobowo we wszystkich ochranianych obiektach.

IV. Warunki jakie muszą zostać spełnione przez oferentów składających ofertę:

1. Oferent musi wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia wydana na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia.

V. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

VI. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Płatność w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury wystawionej na podstawie zawartej umowy.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną według wzoru FORMULARZA OFERTOWEGO, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2022 r. do godz. 1200 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Matejki 1, 32-540 Trzebinia, sekretariat, I piętro;

Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta oraz oznaczona w następujący sposób:

Oferta na: „Usługę dozoru Cmentarzy Komunalnych w Gminie Trzebinia (Psary, Dulowa, Trzebinia, Krystynów, Lgota, Bolęcin, Myślachowice), składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Piłsudskiego w Trzebini oraz obiektu sportowego obejmującego boisko sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kościuszki 33 w Trzebini  w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.”

VIII. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IX. Kryterium oceny ofert;

Cena ofertowa brutto za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – 100%

Zamawiający oceni oferty złożone przez wykonawców, spełniających określone w zapytaniu ofertowym warunki, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt, wg poniższego wzoru:

X. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim oferentom, którzy złożyli ofertę.

XI. Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

XII. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),  do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów tej ustawy.

UWAGI:

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Pobierz protokół z rozstrzygnięcia

.PDF

Skip to content