ZAPYTANIE OFERTOWE

Na usługę pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, z podziałem na części:

część 1: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. Energetyków i os. Gaj w Trzebini

część 2: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. Krakowska

część 3: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. przy ul. 1 Maja w Trzebini

część 4: wykonanie usługi pielęgnacji zieleni na składowisku odpadów przy ul. Piłsudskiego w Trzebini

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.

32–540 Trzebinia, ul. Matejki 1

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Usługa pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, z podziałem na części:

część 1: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. Energetyków i os. Gaj w Trzebini

część 2: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. Krakowska

część 3: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. przy ul. 1 Maja w Trzebini

część 4: wykonanie usługi pielęgnacji zieleni na składowisku odpadów przy ul. Piłsudskiego w Trzebini

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Warunki jakie muszą zostać spełnione przez oferentów składających ofertę:

Zgodnie z wymogiem, określonym ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.  7 ust. 1 tej ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.05.2024 r. do 30.11.2024 r.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną według wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 19.04.2024 r. do godz. 1100 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Matejki 1, 32-540 Trzebinia, sekretariat, I piętro;

Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta oraz oznaczona w następujący sposób:

Oferta na: „Usługa pielęgnacji zieleni, oferta na część ………. ”

VI. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną, dwie lub więcej części.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VII. Kryterium oceny ofert;

Cena ofertowa brutto za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, obejmująca pełen zakres  – 100 %. Zamawiający oceni każdą część odrębnie, biorąc pod uwagę następujące kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

VIII. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim oferentom, którzy złożyli ofertę.

IX. Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

X. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),  do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów tej ustawy.

XI. Osoba upoważniona do kontaktów:

Anna Studzińska, e-mail: anna.studzinska@mzn-trzebinia.pl, tel.: 32 612 23 53 wew. 43

UWAGI:

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.

Załączniki:

Treść zapytania ofertowego – do pobrania.pdf

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 –  Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

aktualizacja z dn. 22.04.2024:
– Informacja z otwarcia ofert.PDF

aktualizacja z dn. 25.04.2024
– Informacja o wyborze oferty

Skip to content