Na usługę pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, z podziałem na części:

część 1: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. Energetyków i os. Gaj w Trzebini

część 2: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. Krakowska

część 3: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. przy ul. 1 Maja w Trzebini

część 4: wykonanie usługi pielęgnacji zieleni na składowisku odpadów przy ul. Piłsudskiego w Trzebini


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.

32–540 Trzebinia, ul. Matejki 1


II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Usługa pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, z podziałem na części:

część 1: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. Energetyków i os. Gaj w Trzebini

część 2: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. Krakowska

część 3: wykonanie usługi pielęgnacji zielenina działkach Wspólnot Mieszkaniowych na os. przy ul. 1 Maja w Trzebini

część 4: wykonanie usługi pielęgnacji zieleni na składowisku odpadów przy ul. Piłsudskiego w Trzebini

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


III. Warunki jakie muszą zostać spełnione przez oferentów składających ofertę:

Zgodnie z wymogiem, określonym ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Wykonawca składający ofertę nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.  7 ust. 1 tej ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r.


V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną według wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.04.2023 r. do godz. 1200 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Matejki 1, 32-540 Trzebinia, sekretariat, I piętro;

Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta oraz oznaczona w następujący sposób:

Oferta na: „Usługa pielęgnacji zieleni, oferta na część ………. ”


VI. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę, na jedną, dwie lub więcej części.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


VII. Kryterium oceny ofert;

Cena ofertowa brutto za cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, obejmująca pełen zakres  – 100 %. Zamawiający oceni każdą część odrębnie, biorąc pod uwagę następujące kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

VIII. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim oferentom, którzy złożyli ofertę.

IX. Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni.

X. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),  do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów tej ustawy.

XI. Osoba upoważniona do kontaktów:

Monika Koselska, e-mail: monika.koselska@mzn-trzebinia.pl, tel.: 32 612 23 53 wew. 35

UWAGI:

Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia.PDF

Załącznik nr 2 –  Projekt umowy.PDF

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy.DOC

Pełna treść zapytania ofertowego w formacie PDF.

Klauzula informacyjna (RODO):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Matejki1, 32-540 Trzebinia, e-mail:mzn@mzn-trzebinia.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nedzaodo@interia.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w formie zapytania ofertowego; w celu zawarcia i realizacji umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

4. Dane osobowe będą udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

1) podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

2) w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania: podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze,

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla złożenia oferty oraz zawarcia i realizacji umowy.

6. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

AKTUALIZACJA Z DN. 13.04.2023
Informacja z otwarcia ofert.PDF
AKTUALIZACJA Z DN. 25.04.2023
Informacja o wyborze ofert.PDF

Skip to content