Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:„Usługę odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów segregowanych”  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 288, 1086 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki edytowalne

Skip to content