Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na:”Remont niecki basenu sportowego wraz z remontem zbiorników wyrównawczych dla basenu sportowego i rekreacyjnego” na Krytej Pływalni zlokalizowanej przy ul. Rafineryjnej 10 w Trzebini zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843 tekst jednolity z późn. zm.), w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki 1-4 edytowalne

Odpowiedzi na zapytania z dnia 19.03.2020r.:

Remont niecki basenu – odpowiedzi na zapytania z dnia 19.03.2020r

 

Skip to content