Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza I przetarg w formie pisemnej na dzierżawę nieruchomości składającej się z działek nr 428; 429; 430; 431; 432/1 432/2; 435; 436; 515; 516/1, o łącznej powierzchni 25 221 m2, położonej w Trzebini przy ul. Piłsudskiego (teren zrekultywowanego składowiska odpadów), z przeznaczeniem na działalność związaną z produkcją energii ze źródeł odnawialnych (fotowoltaika).

 1. Ustala się roczną stawkę wyjściową czynszu dzierżawnego w wysokości 10 000,00 zł/ha netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ) za 1 ha powierzchni.
 2. Stawka czynszu określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku VAT oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem.
 3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest dokonać wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) do dnia 16.06.2023 r. na konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, jeżeli odmówi podpisania umowy dzierżawy.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.06.2023 r. o godz. 11:15 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini. Nie przewiduje się prowadzenia dodatkowych negocjacji treści złożonych ofert, w celu ich ulepszenia.
 6. Szczegółowe warunki zawarte zostały w projekcie umowy dzierżawy, dostępnej jako załącznik na stronie prowadzonego postępowania.
 7. Ofertę sporządzoną według wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 16.06.2023 r. do godz. 1100 w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Matejki 1 32-540 Trzebinia, sekretariat, I piętro;
 8. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załaczniki DO POBRANIA:

 1. Ogłoszenie o przetargu w formacie .pdf
 2. Formularz ofertowy.pdf
 3. Projekt umowy.pdf

Aktualizacja z dn. 22.06:
– Rozstrzygnięcie postepowania.pdf

Skip to content