Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 10 na Osiedlu Gaj w Trzebini z przeznaczeniem na działalność handlowo- usługową z wyłączeniem działalności uciążliwej dla ludności o powierzchni użytkowej 24,34 m2,który  składa się z pomieszczenia głównego oraz zaplecza. 

Lokal wyposażony jest w instalację: wod-kan, elektryczną i centralne ogrzewanie.

 1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.313.2021 z dnia 27.10.2021r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu w wysokości 8,02 zł/m2 (słownie: osiem złotych 02/100) za 1 m2 powierzchni plus podatek VAT 23%.
 • Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu użytkowego.
 • Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłatywadium. Wpłatę wadium w wysokości 720,00 zł (siedemset dwadzieścia złotych 00/100) należy dokonać w terminie do dnia 26.01.2022 r. na konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
 • Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone
  po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.

Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2022 r. o godz. 9.00 w  sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
 • Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia
  po przekazaniu lokalu użytkowego Najemcy przez administratora MZN Sp. z o.o.

Przekazanie lokalu nastąpi nie wcześniej niż od dnia 01.02.2022 r.

 • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  ul. Matejki 1  w  godz. od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem:   0 32  6122 353  w. 43 Dział Administracji.

 • Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych wolnych lokali użytkowych i garaży dostępną na naszej stronie internetowej: www.mzn-trzebinia.pl

Skip to content