OGŁOSZENIE

Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny w formie wyboru oferty na dzierżawę  lokalu użytkowego w Trzebini przy ul. Rafineryjnej 10 a, w obiekcie Krytej Pływalni – Aqua Planet z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

  1. Okres najmu lokalu ustala się na 36 miesięcy. Rozpoczęcie najmu lokalu od 01.05.2018r.
  2. Do czynszu naliczony będzie podatek VAT w wysokości ustawowej. Oprócz czynszu najemca będzie ponosić koszty:

– zużycia energii elektrycznej wg wskazań sublicznika,

–  gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,

– ryczałtu za wodę i odprowadzanie ścieków ustalonego indywidualnie, na podstawie zainstalowanego sprzętu i ilości zatrudnionego personelu,

– okresowych przeglądów i napraw urządzeń przekazanych do użytkowania Dzierżawcy, a będących na wyposażeniu lokalu.

  1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej – „Oferta na lokal użytkowy w obiekcie Krytej Pływalni” w Sekretariacie  siedziby MZN Sp. z o.o.  przy ul. Matejki 1 w Trzebini.
  2. Termin składania ofert ustala się do 18.04.2018r. do godz. 10:00, a otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:00 na Sali Narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. przy ul. Matejki 1 w Trzebini.
  3. Oferta winna zawierać:

– dane rejestrowe firmy,

– oferowaną  kwotę czynszu miesięcznego najmu lokalu netto,

– datę i podpis oferenta.

  1. Miejski Zarząd Nieruchomości zastrzega sobie prawo w przypadku więcej niż jednej oferty do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
  2. Wzór umowy dzierżawy zostanie udostępniony do wglądu w biurze Krytej Pływalnia Aqua Planet w Trzebini przy ul. Rafineryjnej 10 a od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:00.
  3. Powiadomienie o wynikach konkursu ofert nastąpi pisemnie lub drogą elektroniczną.

Trzebinia, dnia 06.04.2018r.

Ogłoszenie o przetargu

Skip to content