Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini, ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego w budynku Piłsudskiego 2 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność biurowo-usługową o powierzchni użytkowej 21,17m2       

Lokal użytkowy składa się z jednego pomieszczenia, wc i wyposażony jest w instalacje: elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.313.2021 r. z dnia 27.10.2021 r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu użytkowego w wysokości 16,00 zł/m2 (słownie: szesnaście złotych 00/100) za 1 m²˛ powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.
  • Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu.
  • Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości  1 300,00 zł (tysiąc trzysta złotych 00/100) należy dokonać w terminie do dnia  27.10.2022 r. na  konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie  Nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  • Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które to zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.

Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu.

  • Przetarg odbędzie się w dniu  27.10.2022 r. o godz. 915 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
  • Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu.

Przekazanie lokalu nastąpi nie wcześniej niż 02.11.2022 r.

  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.
  • Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, Rynek 18 pok. nr 3 (parter) w godz. 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

Załączniki:
POBIERZ WZÓR UMOWY W FORMACIE .PDF

POBIERZ PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA.PDF

Skip to content