Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini, ogłasza III przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego w budynku Rynek 23B w Trzebini z przeznaczeniem na działalność finansową ( po działalności bankowej ) o powierzchni użytkowej 135,96m2.       

Lokal użytkowy składa się z jednej wydzielonej sali głównej (sala operacyjna), 5 pomieszczeń przeszklonych ściankami aluminiowymi, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie socjalne z WC i wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz c.o. i c.w.u z indywidualnej kotłowni gazowej.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.313.2021 z dnia 27.10.2021r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu użytkowego w wysokości 22,32 zł/m2 (słownie: dwadzieścia dwa złote 32/100) za 1 m²˛ powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.

  • Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu.
  • Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości  11 500 zł (ojedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100) należy dokonać w terminie do dnia 12.12.2022 r.  na  konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie  Nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  • Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które to zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.

Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 r. o godz. 9:00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
  • Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu oraz przystosowanie do prowadzonej działalności.
  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, Rynek 18 pok. nr 3 (parter) w godz. 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

  • Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Dokumenty do pobrania:
Wzór umowy.

POBIERZ PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA.PDF

Skip to content