Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini, ogłasza III przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku na Placu Targowym 18/3 w Trzebini o powierzchni użytkowej 23,10 m2.

Lokal składa się z 1 pomieszczenia, wyposażony w instalacje elektryczną, możliwość korzystania z punktu sanitarnego z WC w budynku Plac Targowy 19.

Lokal posiada świadectwo energetyczne.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.313.2021 z dnia 27.10.2021r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu użytkowego w wysokości 6,00 zł/m2 (słownie: sześć złotych 00/100) za 1 m²˛ powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.
  2. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu użytkowego.
  3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 550,00 zł ( pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy dokonać w terminie do dnia  21.09.2023r. na  konto MZN Sp. z o. o.  Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.

Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.

  • Przetarg odbędzie się w dniu  21.09.2023 o godz. 1400 w administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Rynek 18 w Trzebini, parter pok. nr 3.
  • Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu użytkowego Najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o.
  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Załączniki:
– Wzór umowy najmu.pdf
– Protokół z rozstrzygnięcia.pdf

Skip to content