Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini, ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem pomieszczenia garażowego w budynku nr 22 na Osiedlu Gaj w Trzebini z przeznaczeniem na garażowanie samochodu o powierzchni użytkowej 15,00 m2. Pomieszczenie garażowe wyposażone jest w instalację elektryczną.

 1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.313.2021 z dnia 27.10.2021 r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu pomieszczenia garażowego w wysokości 4,57 /m2 (słownie: cztery złote 57/100 ) za 1 m2 powierzchni plus podatek VAT 23%.
 2. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem garażu.
 3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100 ) należy dokonać w terminie do dnia 24.07.2023 r. na konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.
  Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu garażu.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 24.07.2023 o godz. 9:00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1.
 6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu pomieszczenia garażowego najemcy przez administratora – MZN Sp. z o. o.
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy najmu garażu.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w godz. od 8:00 do 14:00 lub telefonicznie pod numerem: 0 32 6122 353 w. 43 Dział Administracji.

 1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych wolnych lokali użytkowych i garaży dostępną na naszej stronie internetowej.

Załączniki:

 1. Wzór umowy.PDF
 2. Ogłoszenie w formacie PDF
 3. Protokół z rozstrzygnięcia.pdf
Skip to content