Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini, ogłasza III przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem pomieszczenia garażowego w budynku nr 29 na Osiedlu  Gaj w Trzebini z przeznaczeniem na garażowanie samochodu o powierzchni użytkowej 32,00 m2. Pomieszczenie garażowe wyposażone jest w instalację elektryczną.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.313.2021 z dnia 27.10.2021 r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu pomieszczenia garażowego w wysokości 2,74 /m2 ( słownie: dwa złote 74/100 ) za 1 m2 powierzchni plus podatek VAT 23%.
  2. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z  użytkowaniem garażu.
  3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłatywadium. Wpłatę wadium w wysokości  350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 )  należy  dokonać w terminie do dnia  27.01.2023 r. na  konto MZN Sp. z o. o.  Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem  wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu  brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu garażu.
  5. Przetarg odbędzie się w dn. 27.01.2023 r., o godz 9:00 w sali narad Miejskiego Zarządu  Nieruchomości  Sp. z o. o.  ul.  Matejki 1.
  6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu pomieszczenia garażowego najemcy  przez  administratora  – MZN Sp. z o. o.     
  7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy  najmu garażu.
  8. Miejski  Zarząd  Nieruchomości  Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  ul. Matejki 1  w  godz. od 8:00 do 14:00 lub telefonicznie pod numerem: 0 32  6122 353  w. 43 Dział Administracji.

Załączniki:
POBIERZ WZÓR UMOWY W FORMACIE .PDF

POBIERZ PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA.PDF

Skip to content