Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Topolowej 2 w Bolęcinie o powierzchni użytkowej 9,40 m2. Lokal znajduje się w budynku przychodni i składa się z jednego pomieszczenia biurowego z przeznaczeniem na działalność gospodarczą poza działalnością handlową i uciążliwą.  Wyposażony w instalację: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wspólny sanitariat.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.313.2021 z dnia 27.10.2021 r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu w wysokości 6,42 zł/m2 (słownie: sześć złotych 42/100 ) za 1 m2 powierzchni plus podatek VAT 23%.
  • Stawka czynszu określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu użytkowego.
  • Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości w wysokości 250,00 zł (dwieście pięśdziesiąt złotych 00/100) należy dokonać w terminie do dnia 12.12.2022 r. na konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  • Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.

Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.

  • Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 r. o godz. 1000 w  sali  narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
  • Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu użytkowego Najemcy przez administratora MZN Sp. z o. o.
  • Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.
  • Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, Rynek 18 pok. nr 3 (parter) w godz. 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

Załączniki:
POBIERZ WZÓR UMOWY W FORMACIE .PDF

POBIERZ PROKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA.PDF

Skip to content