OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza III przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 7 na Osiedlu Gaj w Trzebini z przeznaczeniem na działalność handlowo- usługową z wyłączeniem działalności uciążliwej dla ludności o powierzchni użytkowej 21,00 m2, który  składa się z 1 pomieszczenia.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną i centralne ogrzewanie.

 1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.278.2019 z dnia 28.08.2019r. ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu w wysokości 4,81 zł/m2 (słownie: cztery złote 81/100) za 1 m2 powierzchni plus podatek VAT 23%.
 2. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu użytkowego.
 3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty Wpłatę wadium w wysokości 373,00 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100) należy dokonać w terminie do dnia 6.05.2021 r. na konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone
  po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.
  Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości, jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 6.05.2021 r. o godz. 800 w sali  narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
 6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia
  po przekazaniu lokalu użytkowego Najemcy przez administratora MZN Sp. z o.o.
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.
  Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  ul. Matejki 1  w  godz. od 800 do 1400 lub telefonicznie pod numerem:   0 32  6122 353  w. 43 Dział Administracji.
 8. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą innych wolnych lokali użytkowych i garaży dostępną na naszej stronie internetowej.

Trzebinia, dnia 22.04.2021

Skip to content