OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem  pomieszczenia garażowego w budynku budynku os. Gaj 24  o pow. użytkowej 17,39 m².
Pomieszczenie garażowe wyposażone jest w instalację elektryczną.

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.377.2015 z dnia 10.12.2015 ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu garażu w wysokości 4,57 zł/m² /słownie: cztery zł 57/100 za 1 m²/ powierzchni garażu plus podatek VAT 23%.

2. Stawka określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem garażu.

3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 300,00 zł słownie: trzysta zł 00/100 , należy dokonać w terminie do dnia 31.08.2016r na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. jeżeli odmówi podpisania umowy najmu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016r o godz. 9.00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1.

6. Ustala się główne warunki najmu : naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu garażu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu pomieszczenia garażowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, ul. Matejki 1 w godzinach 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 353 wew. 43 Dział Administracji.

8.Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Trzebinia,  dnia  22.08.2016

Zobacz pełną treść ogłoszenia i umowy:

I przetarg nieograniczony – garaż os. Gaj 24

Wzór umowy

 

 

Skip to content