OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza III przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Tysiąclecia 72 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową z wyłączeniem działalności uciążliwej dla ludności o powierzchni użytkowej 110,59 m2, który składa się z 4 pomieszczeń, korytarza i WC.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan i ciepłą wodę.

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.377.2015 z dnia 10.12.2015 ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu lokalu użytkowego w wysokości 4,01 zł/m2 ( słownie : cztery złote 01/100 ) za 1 m2 powierzchni plus podatek VAT 23%.

2. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu użytkowego.

3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 1 650,00 zł ( jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00 / 100 ) należy dokonać w terminie do dnia 30.03.2016 na konto MZN Sp. z o. o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki.
Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2016 o godz. 10:00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1.

6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu użytkowego najemcy przez administratora – MZN Sp. z o. o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu  Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w godz. od 8:00 do 14:00 lub telefonicznie pod numerem : 0 32 6122 353   wewn. 43 Dział Administracji.

8. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Trzebinia, dnia 11.03.2016

Zobacz pełną treść ogłoszenia i umowy:

III przetarg nieograniczony – Tysiąclecia 72

Wzór umowy

Skip to content