OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego w budynku Piłsudskiego 2 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność biurowo-usługową o powierzchni użytkowej 21,17 m².

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.278.2019 z dnia 28.08.2019 ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu pomieszczenia garażowego w wysokości 16,00 zł/m² (słownie:szesnaście zł 00/100) za 1 m² powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.

2. Stawka określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu.

3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 1.350,00 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt zł 00/100), należy dokonać w terminie do dnia 25.03.2021 r. na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. jeżeli odmówi podpisania umowy najmu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2021 r o godz. 08.00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1 w Trzebini.

6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, ul.Matejki 1 (pokój nr 8 I piętro) w godzinach 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

8.Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Trzebinia,  dnia 8.03.2021r.

Skip to content