OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 7 na Osiedlu Gaj z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową z wyłączeniem działalności uciążliwej dla ludności o powierzchni użytkowej 21,00 m², który składa się z jednego pomieszczenia.

Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną i centralne ogrzewanie.

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.278.2019 z dnia 28.08.2019 ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu pomieszczenia garażowego w wysokości 8,02 zł/m² (słownie:osiem zł 02/100) za 1 m² powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.

2. Stawka czynszu określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu użytkowego.

3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 621,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden zł 00/100), należy dokonać w terminie do dnia 6.04.2021 r. na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu użytkowego.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 6.04.2021 r o godz. 08.00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1 w Trzebini.

6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu  lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, ul.Matejki 1 (pokój nr 8 I piętro) w godzinach 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod numerem: 32 6122 353 w. 43 Dział Administracji.

8.Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

Trzebinia,  dnia 19.03.2021r.

Skip to content