OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Bolęcinie przy ulicy Topolowej 2 z przeznaczeniem na działalność związaną z usługami medycznymi o ogólnej powierzchni użytkowej 95,40 m2, który składa się z trzech pomieszczeń, poczekalni, komunikacji oraz trzech sanitariatów. Lokal wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną, centralnego ogrzewania.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.377.2015 z dnia 10.12.2015 ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu w wysokości: 5,48 zł/m2 (słownie: pięć zł 48/100 za 1 m2 powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%).
  1. Stawka czynszu określona w pkt 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu.
  1. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 1950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) należy dokonać w terminie do dnia 22.03.2016 na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości z o.o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  1. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu lokalu.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2016 o godz. 13:30 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1.
  1. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu.
  1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, Rynek 18 w godz. 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

  1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Trzebinia, 29.02.2016r.

Zobacz pełną treść ogłoszenia:

I przetarg – lokal WOZ Bolęcin

Skip to content