OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini ogłasza III  przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem pomieszczeń biurowych usytuowanych na I piętrze budynku Rynek 18 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność usługową :

a/ pokój nr 3 o pow. użytkowej 17,20 m²,

b/ pokój nr 7 o pow. użytkowej   8,50 m²,

c/ pokój nr 8 o pow. użytkowej  14,40 m².

Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

 Istnieje możliwość wynajęcia każdego pomieszczenia oddzielnie.

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.377.2015 z dnia 10.12.2015 ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu w wysokości 11,52 zł/m² /słownie: jedenaście zł 52/100 za 1 m²/ powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.

2. Stawka określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem lokalu.

3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości kolejno: a/ 740,00 zł /siedemset czterdzieści zł 00/100/, b/ 370,00 zł / trzysta siedemdziesiąt zł 00/100 /, c/ 620,00 zł / sześćset dwadzieścia zł 00/100 / należy dokonać w terminie do dnia 12.07.2016r. na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85844400080000008381240001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. jeżeli odmówi podpisania umowy najmu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2016r o godz. 14.00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1 w Trzebini.

6. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o.. Do obowiązków przyszłego najemcy będzie należało odnowienie lokalu.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, Rynek 18 w godzinach 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

8. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Trzebinia, dn. 27.06.2016r.

Zobacz pełną treść ogłoszenia i umowy:

III przetarg nieograniczony – Rynek 18

Wzór umowy

Skip to content