OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem  pomieszczenia garażowego w budynku na os. Gaj 28 w Trzebini z przeznaczeniem na garażowanie samochodu o powierzchni użytkowej 16,00 m².
Pomieszczenie garażowe wyposażone jest w instalację elektryczną i wod-kan .

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.278.2019 z dnia 28.08.2019 ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu pomieszczenia garażowego w wysokości 4,57 zł/m² (słownie:cztery zł 57/100 za 1 m²) powierzchni użytkowej pomieszczenia garażowego plus podatek VAT 23%.

2. Stawka określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem garażu.

3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 00/100), należy dokonać w terminie do dnia 12.02.2020 r. na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85 8444 0008 0000 0083 8124 0001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. jeżeli odmówi podpisania umowy najmu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.02.2020 r o godz. 10.00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1.

6. Ustala się główne warunki najmu : naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu garażu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu pomieszczenia garażowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, ul. Matejki 1 w godzinach 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 353 wew. 43 Dział Administracji.

8.Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Trzebinia,  dnia  31.01.2020r.

Zobacz pełną treść ogłoszenia i umowy:

I przetarg nieograniczony – garaż Gaj 28

Wzór umowy

Protokół z przeprowadzonej licytacji

Skip to content