OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o. o. w Trzebini, ogłasza I przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego w budynku Piłsudskiego 2 w Trzebini z przeznaczeniem na działalność biurowo-usługową o powierzchni użytkowej  21,17 m2,  który składa się z 1 pomieszczenia i pomieszczenia socjalnego.

Lokal wyposażony są w instalacje: elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

  1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.278.2019 z dnia 28.08.2019  ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu  najmu  lokalu w wysokości 16,00 zł/m2 (słownie: szesnaście zł 00/100) za 1 m2 powierzchni lokalu plus podatek VAT 23%.
  2. Stawka czynszu określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z  użytkowaniem lokalu.
  1. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 1.260,00 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt zł 00/100), należy  dokonać w terminie do  dnia  11.12.2019r.  na  konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości  Sp. z o. o.  Bank  Spółdzielczy  w  Chrzanowie  Nr  85 8444 0008 0000 0083 8124 0001  lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.
  1. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu  brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości jeżeli odmówi podpisania umowy najmu.
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2019 o godz. 11.00 w sali narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. ul. Matejki 1 w Trzebini.
  1. Ustala się główne warunki najmu: naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu lokalu użytkowego najemcy przez administratora – MZN Sp. z o. o.
  1. Przed  przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o. o. Trzebinia, ul. Rynek 18 pok. nr 3 (parter)  w godz. od 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod numerem: 32 6122  504.

  1. Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Trzebinia, dnia  26.11.2019r.

Zobacz pełną treść ogłoszenia i umowy:

Ogłoszenie o przetargu

Wzór umowy

Protokół z przeprowadzonej licytacji

 

Skip to content