OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Zarząd Nieruchomości Spółka z o.o. w Trzebini ogłasza II przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem garażu murowanego usytuowanego na posesji budynku przy ul. Kościuszki 38  o pow. użytkowej 15,26 m².

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Trzebini nr 0050.377.2015 z dnia 10.12.2015 ustala się do przetargu stawkę wyjściową czynszu najmu garażu w wysokości 2,40 zł/m² / słownie : dwa zł 40/100 za 1 m²/ powierzchni garażu plus podatek VAT 23%.

2. Stawka określona w pkt. 1 nie obejmuje podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z użytkowaniem garażu.

3. Biorący udział w przetargu zobowiązany jest przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium. Wpłatę wadium w wysokości 140,00 zł słownie : sto czterdzieści zł 00/100 , należy dokonać w terminie do dnia 07.07.2016r na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 85844400080000008381240001 lub gotówką w kasie spółki przed rozpoczęciem przetargu.

4. Wadium wpłacone przez licytantów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem na konto, za wyjątkiem wadium oferenta wybranego do zawarcia umowy, które zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej stanowiącej wartość trzymiesięcznego czynszu brutto wg zaoferowanej stawki. Oferent traci wadium na rzecz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. jeżeli odmówi podpisania umowy najmu.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2016r o godz. 14.00 w Sali Narad Miejskiego Zarządu Nieruchomości Sp. z o.o. ul. Matejki 1.

6. Ustala się główne warunki najmu : naliczanie czynszu rozpocznie się następnego dnia po przekazaniu garażu najemcy przez administratora – MZN Sp. z o.o.

7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu pomieszczenia garażowego oraz jego stanem technicznym, dokonując oględzin w ustalonym terminie.

Zainteresowani niniejszą ofertą wszelkie dane mogą uzyskać osobiście w siedzibie administracji MZN Sp. z o.o. Trzebinia, Rynek 18 w godzinach 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr 32 6122 504.

8.Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. Trzebinia, Matejki 1 zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Trzebinia, 21.06.2016r.

Zobacz pełną treść ogłoszenia i umowy:

II przetarg nieograniczony – garaż Kościuszki 38

Wzór umowy

Skip to content